zsswolsztyn.pl zsswolsztyn.pl - Zespó? Szkó? Specjalnych Wolsztyn

zsswolsztyn.plWebsite Profile

Title: Zespó? Szkó? Specjalnych Wolsztyn
Keywords:
Description:Zespó? Szkó? Specjalnych Wolsztyn ↓ Skip to Main Content Start Aktualno?ci Nauczyciele i terapeuci Terapia Metoda Ruchu Rozwijaj?cego Weroniki Sherborne Program Aktywno?ci Christophera Knilla Dokument
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

zsswolsztyn.pl Information

Website / Domain:zsswolsztyn.pl
Website IP Address:89.161.154.50
Domain DNS Server:dns2.home.pl,dns.home.pl

zsswolsztyn.pl ranks

Alexa Rank:7274231
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zsswolsztyn.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,515
Daily Revenue:$6
Monthly Revenue:$206
Yearly Revenue:$$2,515
Daily Unique Visitors:634
Monthly Unique Visitors:19,020
Yearly Unique Visitors:231,410

zsswolsztyn.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Sat, 20 Oct 2018 15:13:45 GMT

zsswolsztyn.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

zsswolsztyn.pl Similar Website

Domain WebSite Title
zsswarta.pl Zespó? Szkó? Specjalnych w Warcie
zssgol.pl Zespó? Szkó? Specjalnych w Goleniowie
zss17.org Zespó? Szkó? Specjalnych Nr 17 - ZSS 17
zss-leszczyny.pl Zespó? Szkó? Specjalnych im. W. Sherborne
zss2.edu.pl Zespó? Szkó? Specjalnych nr 2 w ?odzi
zssnr3krakow.pl Zespó? Szkó? Specjalnych nr 3 w USD
zss14.pl Zespó? Szkó? Specjalnych nr 14 w Krakowie
zssszubin.pl Wydarzenia - Zespó? Szkó? Specjalnych w Szubinie
zssp2.eu Zespó? Szkó? Specjalnych Nr 2 w Gdańsku
zss6stalowa-wola.pl Zespó? Szkó? Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
zss63.pl Zespó? Szkó? Specjalnych nr 63 w Warszawie -Strona g?ówna
sp33chorzow.edu.pl Aktualno?ci - Zespó? Szkó? Specjalnych nr 2 w Chorzowie
zsspyskowice.eu Zespó? Szkó? Specjalnych w Pyskowicach - SZKO?A BEZ BARIER - ZAPRASZAMY!
zssbatorego.eu ZESPó? SZKó? SPECJALNYCH NR 1 IM. STEFANA BATOREGO W GDA?SKU
zss101.edu.pl Zespó??Szkó??Specjalnych?nr?101 w Warszawie | SZKO?A, W KTóREJ TWOJE DZIECKO OSI?GNIE SUKCES
kr.edu.pl ZESPó? SZKó? I PLACóWEK SPECJALNYCH | Ul. Lubomirskiego 21 | 31-509 Kraków
zss102.pl Zespó? Szkó? Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Prze?ajowa 6
spdebewielkie.pl Zespó? SZKó?

zsswolsztyn.pl Alexa Rank History Chart

zsswolsztyn.pl aleax

zsswolsztyn.pl Html To Plain Text

Zespó? Szkó? Specjalnych Wolsztyn ↓ Skip to Main Content Start Aktualno?ci Nauczyciele i terapeuci Terapia Metoda Ruchu Rozwijaj?cego Weroniki Sherborne Program Aktywno?ci Christophera Knilla Dokumenty Rok szkolny 2014/2015 i inne blogi Wolontariat Kontakt Szkolny Konkurs Ortograficzny ?Ortograficzna Korrida” Publikacja 10 kwietnia 2017 przez ZSS w Wolsztynie W marcu br. w naszej szkole odby? si? konkurs ortograficzny ?Orograficzna Korrida” dla uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum. Jego celem by?o: zmotywowanie do kszta?towania umiej?tno?ci pisania zgodnego z zasadami ortografii i interpunkcji oraz propagowanie kultury j?zyka polskiego, doskonalenie umiej?tno?ci pracy ze s?ownikiem ortograficznym, stworzenie okazji do zaprezentowania wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu ortografii j?zyka polskiego, wyrabianie szacunku dla ojczystego j?zyka, zach?cenie do stosowania zasad gramatyki i ortografii w praktyce. Konkurs odbywa? si? w dwóch etapach: klasowym i mi?dzyklasowym. Etap klasowy wy?oni?: w szkole podstawowej: Mistrza Ortografii klasy 4 – Oliwi? Piotrowsk? Mistrza Ortografii klasy 5 – Agat? J?drzejczak Mistrza Ortografii klasy 6 – Natali? Adamczak w gimnazjum: Mistrza Ortografii klasy 1 – Huberta Kopyd?owskiego Mistrza Ortografii klasy 2 – Szymona Mańkowskiego Mistrza Ortografii klasy 3 – Jagod? Kalitk? Mistrzowie poszczególnych klas danego etapu edukacyjnego rywalizowali mi?dzy sob? o tytu? Mistrza Ortografii Szko?y Podstawowej i Mistrza Ortografii Gimnazjum. Komisja konkursowa, w osobach Pań: Anny Bia?ek, Magdaleny Biniak i Patrycji Cichy, na podstawie Karty punktacyjnej podj??a decyzj? o nadaniu ww. tytu?ów nast?puj?cym Uczniom: Agata J?drzejczak – MISTRZ ORTOGRAFII SZKO?Y PODSTAWOWEJ Szymon Mańkowski – MISTRZ ORTOGRAFII GIMNAZJUM Utytu?owani uczniowie w dniu 5 kwietnia 2017 roku otrzymali dyplomy i cz?stkow? ocen? celuj?c? z j?zyka polskiego oraz, tradycyjnie ju?, zeszyt do j?zyka polskiego. Mistrzom gratulujemy wygranej walki z ?bykami” Autorki konkursu: Magdalena Biniak i Patrycja Cichy Napisano w Aktualno?ci ?Pisanki, kraszanki, jajka malowane” Publikacja 8 kwietnia 2017 przez ZSS w Wolsztynie Jak co roku uczniowie naszej szko?y licznie wzi?li udzia? w konkursie ?Pisanki, kraszanki, jajka malowane”, który jest organizowany przez SOSW w Zb?szyniu. W dniu 6 kwietnia uczniowie klasy III apdp razem z Iwon? Ann? Przyby?? i Hubertem Bajonem z klasy gimnazjalnej, jako przedstawiciele naszej szko?y, pojechali do Zb?szynia na podsumowanie tego wydarzenia. Prowadz?ca uroczysto?? poinformowa?a nas, ?e w tym roku na konkurs zosta?o przys?anych rekordowo du?o prac. Jajek w ró?nej ciekawej, cz?sto zabawnej i zaskakuj?cej formie by?o ponad 220 sztuk! Wszyscy uczestnicy otrzymali wyró?nienia i drobne upominki. Mieli?my okazj? wykona? w grupach koszyczek wielkanocny, który mia? nas przygotowa? do zbli?aj?cych si? ?wi?t. Organizatorzy pocz?stowali uczestników przepyszn? dro?d?ówk?, mogli?my tak?e obejrze? wyst?p zespo?u Cheerleaderek. Podziwiaj?c wszystkie prace poczuli?my, ?e Wielkanoc jest ju? blisko! Opracowa?a mgr Justyna Pernak Napisano w Aktualno?ci ?Natura wokó? Nas” Publikacja 7 kwietnia 2017 przez ZSS w Wolsztynie 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w sali wystawowej Biura Promocji i Turystyki Urz?du Miejskiego w Wolsztynie odby? si? wernisa? prac plastycznych uczniów Zespo?u Szkó? Specjalnych pt. ,,Natura wokó? Nas”. By?o to podsumowanie dwumiesi?cznych przygotowań do wystawy, podczas których uczniowie ch?tnie i rzetelnie wykonywali powierzone im zadania. ?Cho? jej zamkniesz drzwi przed nosem (…), Natura oknem si? wciska.” S?owa Jean de La Fontaine, sta?y si? dla uczniów i nauczycieli inspiracj? do uwiecznienia na papierze otaczaj?cej nas przyrody, wspania?ych miejsc przedstawiaj?cych odleg?e szczyty niedost?pnych gór, krainy pe?ne zieleni, wybrze?a dalekich mórz, czy te? obce ?wiaty, które istniej? poza naszym zasi?giem. Na spotkaniach ko?a plastycznego i lekcjach wspólnie z uczniami klas: 4bu, 6bu, 3 agu, 3 cgu i 2 apdp wk?adali?my ogromn? prac? w ukazanie prawdziwego oblicza natury na papierze. Chcieli?my da? mo?liwo?? odbiorcom naszych prac znalezienia si? w odleg?ych miejscach, które inaczej, ni? za po?rednictwem dzie? plastycznych, nie mog?yby zosta? zwiedzone przez nas osobi?cie. Uznali?my, ?e poprzez obraz mo?emy uczestniczy? w podró?y, nie ruszaj?c si? z domowego fotela. Do?wiadczamy pi?kna wschodów i zachodów s?ońca, czujemy we w?osach wiatr, s?yszymy szum morza, a nasz? skór? o?wietlaj? promienie s?ońca. Nasze oczy obserwuj?c pi?kne obrazy natury ju? nie tylko widz?, ale równie? zast?puj? Nam zmys? w?chu, s?uchu i dotyku. Na uroczysto?? wernisa?u przybyli zaproszeni go?cie: Pan Waldemar Kalitka, Kierownik Wydzia?u O?wiaty, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym, Pani Beata ?lebioda, Sekretarz Gminy Wolsztyn oraz Pani Katarzyna J?czmionka, Kierownik Biura Promocji i Turystyki Urz?du Miejskiego w Wolsztynie. Podczas wernisa?u wspó?twórcy, czyli uczniowie otrzymali dyplomy nagradzaj?ce ich trud w?o?ony w przygotowania. Nasi m?odzi arty?ci wystaw? wzbogacili równie? w?asnymi wyst?pami. Wszyscy mieli okazj? ogl?da? pi?kne prace zdobi?ce ?ciany sali wystawowej oraz zag?osowa? na obrazy wed?ug nich najpi?kniejsze. Kartki z g?osami wrzucali do specjalnej urny. Wielkich zwyci?zców og?osimy w dniu ?wi?ta Szko?y. Arty?ci naszej szko?y podczas wykonywania prac korzystali z ró?nych technik i przyborów malarskich, dzi?ki temu kompozycj? cechuje du?a ró?norodno??. Prace zosta?y wykonane technik? akwarelow? i akrylow?, obrazki malowane na papierze – rysunki utworzone akwarel?, akrylem i pastelami olejnymi oraz suchymi. Ze starann? dok?adno?ci? uczniowie przenosili proporcje i kszta?ty z ró?nego rodzaju inspiruj?cych obrazków na papier szkicuj?c, a nast?pnie dobieraj?c odpowiedni? skal? barw, cieni i odcieni. Ich prezentacje maj? na celu promowa? dzieci i m?odzie? z naszej szko?y, uzdolnion? plastycznie, zach?ca? do pracy nad swoim talentem, pomaga? w budowaniu w?asnej warto?ci. Pami?tajmy, ?e mi?o?? i szacunek do przyrody jest konieczny dla naszego rozwoju. Natura rz?dzi si? swoimi w?asnymi prawami, dlatego starajmy si? ?y? w zgodzie z ni?, a nie na przekór. Wspólnie z uczniami bior?cymi udzia? w organizacji wystawy chcieli?my zwróci? uwag? na pi?kno przyrody i zdecydowanym g?osem powiedzie?: ?Poniewa? Ziemia opiekuje si? nami, my zaopiekujmy si? Ziemi?. Odwzajemniajmy mi?o?? jak? nas obdarza, utrzymuj?c j? w czysto?ci i szcz??ciu”. Ekspozycj? mo?na ogl?da? do 12 maja w Biurze Promocji i Turystyki Urz?du Miejskiego w Wolsztynie. ?Natura wokó? Nas” wystawa prac plastycznych uczniów Zespo?u Szkó? Specjalnych w Wolsztyn czas trwania wystawy: 6.04 – 12.05.2017 r. wernisa?: 6.04.2017 o godzinie: 1000 Biuro Promocji i Turystyki Urz?du Miejskiego w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12 Napisano w Aktualno?ci MARZEC MIESI?CEM MATEMATYKI Publikacja 6 kwietnia 2017 przez ZSS w Wolsztynie Miesi?c matematyki, to szkolna akcja maj?ca zach?ci? wszystkich do utrwalania wszelkich umi...

zsswolsztyn.pl Whois

Domain Name: ZSSWOLSZTYN.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en